Cuộc đời có mấy chuyện mà người thì một vài năm đã hiểu, nhưng người thì chắc tới già vẫn chưa thông.

image