Nam quốc sơn hà nam đế cơ
Không người yêu thật đấy ư
#girlkblwenđuê

image