Tôi không cho người khác có cơ hội hiểu mình nhưng lại muốn họ hiểu mình. Tôi! Chính tôi tự mâu thuẫn thế đấy, tôi cứ độc bước mãi... Nhưng! đã đến lúc tôi muốn được yêu thương, đã đến lúc tôi cần một bờ vai để tựa vào mỗi khi mệt mỏi. Dù mạnh mẽ đến đâu thì tôi cũng vẫn cần sự quan tâm, bảo vệ và chăm sóc.
Thì ra tôi vẫn biết mình là con trai đấy , tôi vẫn biết mình cần sự yêu thương, cần người bảo vệ và chăm sóc..