Hà nội girl ib nhé nói hoặc có trình bày nhu cầu gì cũng được. Nhưng nhớ lịch sự Mình sn 96