Mỗi ngày đều chờ 1 người chưa thấy ven đường

image