Tru Tiên Cover Image
Tru Tiên Profile Picture
18 Thành viên

Chương 19: Tương Phùng

Chương 18: Phó Hội

Chương 17: Khu Vật.(nâng vật)

Chương 16: Tư Truyền

Chương 15: Thần thông